Вимоги роботодавців до підготовки здобувачів спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Професійні знання та вміння

– здатність використовувати знання про біорізноманіття на всіх рівнях організації живого для оцінки стійкості екосистем;
– знання функцій заповідних територій та класифікацію об’єктів природно заповідного фонду, вміти використовувати принципи заповідання територій;
– володіння методами обробки екологічної інформації та проведення оцінки стану об’єктів природних ресурсів за результатами моніторингу;
– використання в професійній діяльності національного та міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;
– здатність використовувати знання і практичні навички в галузі екологічного права та застосування еколого-правових норм;
– володіння методами визначення джерел і шляхів надходження у навколишнє природне середовище шкідливих компонентів та здатність оцінити їх вплив на стан здоров’я людини та якість довкілля;
– знання методики оцінки впливу на довкілля господарської діяльності;
– володіння методами моніторингу атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів та стану біоти;
– знання основ нормування антропогенного навантаження на стан навколишнього середовища;
– розуміння принципів технологічних процесів виробництв, які мають негативний вплив на довкілля та здатність запропонувати заходи, щодо зменшення цього впливу;
– здатність використовувати знання загальної екології для дослідження стану об’єктів навколишнього природного середовища, оцінки механізмів впливу забруднень довкілля на живі організми;
– здатність використовувати знання й практичні навички з методів та інструментальних засобів аналізу для дослідження стану довкілля і можливих перетворень забруднюючих речовин в природному середовищі;
– навички роботи із сучасними приладами оцінки стану компонентів довкілля;
– здатність використовувати методики розрахунку граничнодопустимих викидів та скидів;
– навички польових досліджень;
– навички відбору зразків (проб) природних компонентів для аналізів;
– здатність застосовувати сучасні методи та засоби контролю стану атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів та стану біоти;
– здатність проводити статистичну обробку даних спостережень за станом довкілля та володіти сучасними методами моделювання та прогнозування явищ і процесів в навколишньому природному середовищі;
– розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою;
– знання методологічних, нормативно-правових та методичних засад екологічних експертиз;
– здатність використовувати економічні механізми використання, охорони та відтворення природних ресурсів;
– здатність визначати екологічну, економічну та соціальну ефективність природоохоронних заходів, економічних збитків від забруднення довкілля та розмірів їх відшкодування;
– знання основних чинників, тенденцій, наслідків, перспектив урбанізації та принципів роботи міських систем;
– знання складових екологічного управління, функцій, завдань органів екологічного управління;
– практичні навички одержання та візуалізації інформації щодо поточного стану різних компонентів довкілля;
– знання іншої мови (мов);
– навички роботи в комп’ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією, навички використання програмних засобів;
– здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності;
– здатність здійснювати пошук нової інформації;
– здатність поєднувати теоретичні та практичні аспекти культури в процесі взаємодії людини та суспільства.

Soft skills

– здатність організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності;
– здатність визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне та безпечне виконання;
– здатність діяти автономно;
– відповідальність;
– уважність;
– тактовність;
– комунікабельність;
– стресостійкість;
– орієнтація на результат;
– аналітичні здібності;
– самоорганізація;
– багатозадачність;
– навички налагодження зв’язків;
– організаторські навички.