Вимоги роботодавців до підготовки здобувачів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Професійні знання та вміння

– знання та здатність до контролю та оцінювання екологічних  ризиків  впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.;

– здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища;

– здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища;

– здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів;

– здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології;

– здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій;

– здатність до розробки методів і технологій поводження з відходами харчових виробництв та їх рециклінгу;

–здатність використовувати і впроваджувати у виробництво технології та методи очищення питної води, комунальних і промислових стічних вод;

– здатність здійснювати  аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств, населених пунктів, районів, областей та розробляти стратегії їх сталого розвитку;

– здатність оцінювати загрози фізичного, хімічного та біологічного забруднення біосфери та його впливу на довкілля і людину, вміти аналізувати зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі під впливом природних і техногенних факторів;

– здатність організовувати утилізацію і знезаражування промислових і небезпечних відходів, оцінювати вплив промислових і небезпечних відходів на довкілля;

– здатність використовувати у практичній діяльності знання вітчизняного та міжнародного природоохоронного законодавства;

– знання технологічних процесів і режимів функціонування систем захисту довкілля та здатність запропонувати заходи, щодо ресурсо- та енергоефективності.

Soft skills

– здатність до письмової й усної комунікації державною мовою та мовами міжнародного спілкування;

– здатність до критичного мислення, аналізу та здійснення інноваційної діяльності;

– здатність до логічної аргументації, розв’язання складних та поточних проблем, формування ідей.

– здатність до активного навчання та розробки стратегії навчання;

– здатність діяти креативно, пропонувати оригінальні ідеї бути ініціативним;

– здатність приймати рішення і керувати підлеглими;

– здатність працювати в команді і виконувати свої завдання, поєднуючи індивідуальні навички з іншими членами команди для досягнення загальної мети;

– здатність домовлятися, мінімізувати конфліктні ситуації і не допускати напруженої атмосфери у команді;

– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, здійснювати моніторинг та контроль в професійній діяльності;

– здатність до створення технологій та програмування;

– здатність тривалий час переносити значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження без особливих шкідливих наслідків для власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

– здатність прийняти негативні та неочікувані зміни і негайно шукати нові творчі рішення;

– здатність передавати інформацію людям чітко, просто, ефективно і зрозуміло;

– здатність здійснювати планування особистого часу з метою підвищення ефективності та раціональності його використання.