Наші спеціальності

Факультет здійснює підготовку фахівців за двома степенями вищої освіти “Бакалавр” і “Магістр” та шістьма спеціальностями:

На спеціальності «Екологія» здобувач опанує методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень, навички польових та лабораторних, якісних та кількісних хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних досліджень; навички науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності в області екології; здатністю до просвітницької діяльності в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Після завершення навчання бакалавр та магістр зможе обіймати посади: експерт з екології; інженер з охорони навколишнього середовища; інженер з охорони природних екосистем; менеджер екологічних систем; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; фахівець з управління природокористуванням; технік-еколог; інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; інспектор з охорони природно-заповідного фонду.

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» – це сучасні, універсальні знання, застосовні в будь-якій сфері діяльності та спрямовані на забезпечення безпечного середовища існування людини. Передбачається формування компетентностей у сфері зелених технологій, розробки та впровадження зелених технологій, безвідходного виробництва, систем екологічного менеджменту, проведення оцінки впливу на довкілля та аудиту діяльності промислових підприємств, розробки заходів боротьби з наслідками зміни клімату та превентивні заходи. Випускники спеціальності «Технологія захисту навколишнього середовища» після закінчення Одеського національного технологічного університету можуть обіймати посади інженера з техногенно-екологічної безпеки, інженер-технолог з очищення води, переробки відходів, фахівець з управління природокористуванням, технічний експерт з промислової безпеки, начальник відділу техногенно-екологічної безпеки, радіаційно-екологічного контролю, експерт з екології.

На спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» навчають визначати екологічну, економічну та соціальну ефективність енергоефективність заходів, розробляти проекти з нетрадиційної та відновлюваної енергетики. Дана спеціальність дозволяє обіймати посади інспектора з енергозбереження, інженера дослідницьких і проектних організацій в галузі нетрадиційної енергетики, майстра виробничих та інших основних підрозділів підприємств в галузі нетрадиційної енергетики.

На спеціальності «Теплоенергетика» навчають розробляти та впроваджувати інноваційні технології енерготехнологічного використання низькоякісних палив, традиційних та відновлюваних. Випускники впроваджують та підтримують ефективну роботу теплотехнологічних систем з метою відповідності вимогам енергозберігаючих технологій, технологій підготовки теплоносіїв та палива на ТЕС, методів та засобів забезпечення безпеки енергетичних установок. Дана спеціальність дозволяє обіймати посади інженера-енергетика, інженера з комплектації устаткування, інженера з впровадження нової техніки й технології.

На спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології» навчають вирішувати проблеми пов’язані з транспортування, зберігання нафти, нафтопродуктів та газу. Дана спеціальність дозволяє обіймати посади керівників та інженерів, повязані з контролем якості нафти й нафтопродуктів, з контролем систем обліку, з експлуатації устаткування об’єктів газової та нафтової промисловості.

На факультеті функціонують три випускаючі кафедри, які навчають студентів основним спеціальним дисциплінам, здійснюють наукове керівництво курсовими роботами і проектами, дипломним проектуванням. Кафедри ведуть плідну науково-дослідну роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за фахом.

Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів – 11 докторів наук, 10 професорів, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють загальноосвітні та спеціальні кафедри. До послуг студентів – сучасні комп’ютерні класи, лабораторії, обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека та Internet – класи. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях.

Всі види практики студентів: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідна проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях Одеси, Одеської області та інших міст України.

___________________________________________

ОП - освітня програма