Вимоги роботодавців до підготовки здобувачів спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Професійні знання та вміння

– знання та здатність до застосування у професійній діяльності чинного екологічного законодавства, нормативних та методичних матеріалів з охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів, системи екологічних стандартів і нормативів;

– здатність впровадження систем екологічного менеджменту, здійснення екологічного аудиту та екологічної сертифікації;

– здатність до проведення екологічної оцінки передпланових, передпроектних і проектних матеріалів, зокрема проектів розширення і реконструкції діючих виробництв, а також нових технологій і устаткування, заходів з упровадження нової техніки;

– знання методів та здатність до проведення екологічного моніторингу;

– здатність до контролю відповідності технічного стану устаткування, в т.ч. природоохоронного, вимогам охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування;

– знання та здатність до застосування передового вітчизняного і світового досвіду у сфері охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів;

– знання порядку обліку та здатність до складання звітності з охорони навколишнього середовища;

– здатність до розробки та контролю виконання проектів перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища;

– здатність до розробки та узгодження в державних органах природоохоронних документів, які обґрунтовують екологічну безпеку проектів і промислових виробництв;

– здатність до проведення науково-дослідних і дослідних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забрудненню навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів;

– здатність до здійснення контролю за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, аналізу їх роботи, стежить за додержанням екологічних стандартів і нормативів, за станом навколишнього середовища в районі розташування підприємства;

– знання основ економіки, організації праці, виробництва та управління;

– знання технологічних процесів і режимів виробництва промислової продукції та здатність запропонувати заходи, щодо зменшення їх впливу на довкілля;

– знання складових екологічного управління, функцій, завдань органів екологічного управління.

Soft skills

– здатність до письмової й усної комунікації державною мовою та мовами міжнародного спілкування;

– здатність до критичного мислення, аналізу та здійснення інноваційної діяльності;

– здатність до логічної аргументації, розв’язання складних та поточних проблем, формування ідей.

– здатність до активного навчання та розробки стратегії навчання;

– здатність діяти креативно, пропонувати оригінальні ідеї бути ініціативним;

– здатність приймати рішення і керувати підлеглими;

– здатність працювати в команді і виконувати свої завдання, поєднуючи індивідуальні навички з іншими членами команди для досягнення загальної мети;

– здатність домовлятися, мінімізувати конфліктні ситуації і не допускати напруженої атмосфери у команді;

– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, здійснювати моніторинг та контроль в професійній діяльності;

– здатність до створення технологій та програмування;

– здатність тривалий час переносити значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження без особливих шкідливих наслідків для власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

– здатність прийняти негативні та неочікувані зміни і негайно шукати нові творчі рішення;

– здатність здійснювати планування особистого часу з метою підвищення ефективності та раціональності його використання.